Czym się zajmujemy

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Jest niezależną katolicką organizacją dobroczynną.
Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata Alberta.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez

 • zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu i innych placówek pomocowych
 • pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną
 • reintegrację społeczną i zawodową
 • prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii
 • wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków
 • współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi
 • działalność informacyjną, inspirowanie badań naukowych
 • szkolenie pracowników i wolontariuszy

Towarzystwo działa od 1981 roku

Jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową która zajęła się pomocą bezdomnym. Do 1989 r nosiło nazwę Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego. Zrzesza 2700 członków zorganizowanych w 67 kołach. Każde koło stara się zorganizować schronisko, kuchnię lub inną formę pomocy ludziom bezdomnym i ubogim.

"... każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało. ..."

Tę zasadę, która obowiązywała w przytuliskach organizowanych przez św. Brata Alberta, staramy się stosować i w naszych ośrodkach.

Prowadzimy 87 placówek pobytowych

 • 49 schronisk dla mężczyzn – 2695 miejsc
 • 4 schroniska dla kobiet – 81 miejsc
 • 2 schroniska dla mężczyzn i kobiet – 160 miejsc
 • 8 domów dla kobiet i matek z dziećmi – 282 miejsca
 • 1 Dom dziecka – 30 miejsc
 • 2 Domy Pomocy Społecznej 98 miejsc
 • 1 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – 30 miejsc
 • 1 Hospicjum - 15 miejsc
 • 55 mieszkań readaptacyjnych – 86 miejsc
 • 1 Ośrodek dla eksmitowanych – 47 mieszkań


W tych placówkach przebywa 3400 osób.

Prowadzimy także

 • 17 noclegowni – 588 miejsc
 • 12 ogrzewalni – 320 miejsc
 • 1 ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym – 20 miejsc
 • 16 kuchni, wydających 2,2 tys. obiadów dziennie
 • 10 bezpłatnych łaźni
 • 26 punktów wydawania odzieży, żywności, sprzętów
 • 4 świetlice dla dzieci i 5 dla dorosłych
 • 2 Centra Integracji Społecznej, 2 Kluby Integracji Społecznej, 5 Spółdzielni Socjalnych
 • Ośrodek Miser Art – miejsce spotkań artystów i ludzi wykluczonych

 

W miarę potrzeb remontujemy i rozbudowujemy nasze placówki.