Zapytania ofertowe dotyczące usług szkoleniowych

Zapytanie ofertowe na 8/US/AS/21/ZO na usługi szkoleniowe

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu na przygotowanie i przeprowadzenia usług szkoleniowych
w zakresie Streetworking w środowisku osób bezdomnych
w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Termin składania ofert mija z upływem dnia 27.01.2021 roku.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 8/US/AS/21/ZO
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 Program szkoleniowy

Szacowanie wartości zamówienia 7/US/AS/21/SWZ na usługi szkoleniowe

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w Szacowaniu wartości zamówienia na przygotowanie i przeprowadzenia szkolenia zdalnego
w zakresie Streetworking w środowisku osób bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Termin składania ofert mija z upływem dnia 20.01.2021 roku.

Załączniki:
Zapytanie 7/US/AS/21/SWZ Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 1 Formularz szacowania wartości zamówienia
Załącznik nr 2 Program szkoleniowy
Załącznik nr 3 Raport

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.