PODYPLOMOWE STUDIA TRZECIEGO WIEKU ,,SEJSMOGRAF’’

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Podyplomowe studia trzeciego wieku „Sejsmograf”, projektu dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (20837/2020/ASOS) oraz zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO, w celu zachowania podstawowych zasad wynikających z ww. Rozporządzenia oraz by zapewnić Państwu przejrzystość przetwarzania powierzonych danych osobowych Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta informuje, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny, mające siedzibę przy ul. Kołłątaja 26A, 50-007 Wrocław.
2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE. L Nr 119 Z 4.5.2016).
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. Podyplomowe studia trzeciego wieku „Sejsmograf”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu.
4. Państwa dane osobowe będą udostępnione do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ewaluacji.
5. Państwa dane osobowe będą udostępniane Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu przeprowadzania czynności monitoringowych, sprawozdawczych czy kontrolnych.
6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizowania dokumentacji.
10. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem Państwa danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej biuro@tpba.pl.
11. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu.
12. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przystępując do projektu pn. Podyplomowe studia trzeciego wieku „Sejsmograf” wyrażają Państwo zgodę na:
a. przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach realizowanego projektu,
b. udostępnianie Państwa danych osobowych Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu przeprowadzenia czynności monitoringowych, sprawozdawczych czy kontrolnych.
c. przetwarzanie Państwa danych wizerunkowych do celów relacjonowania wydarzeń, działań informacyjno-promocyjnych oraz budowania pozytywnego wizerunku w przestrzeni publicznej i w mediach w ramach realizowanego projektu.

 

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Rządowego na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
                  

 

Klauzula informacyjna dla uczestników projektu Podyplomowe studia trzeciego wieku "Sejsmograf" - pobierz