P(PAS) – Ponadnarodowe Partnerstwo Akademii Streetworkingu

Zamierzeniem projektu grantowego, będącego rozszerzeniem „Akademii streetworkingu” (POWR.02.05.00-00-0212/18), jest wypracowanie zasad postępowania i przygotowanie kluczowych pracowników pomocy społecznej i aktywnej integracji w zakresie pracy z osobami bezdomnymi zaburzonymi psychicznie przebywającymi w przestrzeni publicznej.

Projekt podstawowy „Akademia streetworkingu” obejmuje wyszkolenie osób, pracujących zarówno w jednostkach samorządowych, jaki i organizacjach pozarządowych, z metody streetworkingu oraz przysposobienie ich do pracy w środowisku osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej. System pracy streetworkera osoby bezdomnej został wypracowany w Gminnym Standardzie Wychodzenia z Bezdomności oraz podręczniku Streetworker osoby bezdomnej.

Opracowana metoda nie uwzględnia zasad obejścia z osobami zaburzonymi psychicznie, licznie przebywającymi w miejscach niemieszkalnych. Odpowiedzią na taką sytuację jest niniejszy projekt grantowy, którego priorytetem jest stworzenie narzędzi postępowania w przypadku osób zaburzonych psychicznie oraz wdrożeniem ich do systemu pomocy osobom bezdomnym.

Grupę docelową stanowią pracownicy OPS i NGO trudniący się streetworkingiem oraz kadra zarządzająca, mająca wpływ na kształtowanie wsparcia dla osób bezdomnych.

Projekt grantowy jest realizowany w ścisłej współpracy z partnerem zagranicznym, którego wiedza i doświadczenie będzie gwarancją osiągnięcia celu oraz federacją zrzeszającą ponad 30 podmiotów, działających w obszarze problematyki bezdomności.

Podstawowe informacje o projekcie grantowym

Projekt grantowy jest realizowany w ramach projektu operatora:
„Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020.”

Operator grantów: Grupa Profesja Sp. z o.o.
Numer grantu: UPG – MWSO-3-2019-111
Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.06.2021
Wysokość grantu: 98 760,00 zł

Lider: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny
Partner zagraniczny: Associao para o Estudo e Integrao Psicossocial
Partner krajowy: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności