Promocja oraz wymiana doświadczeń

Zadanie publiczne:
Promocja oraz wymiana doświadczeń ze współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów bezdomności. Promocja dobrych praktyk TPBA we Wrocławiu w czasie pandemii COVID-19

Finansowanie:
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.
Dofinansowanie: 44 500 PLN
Koszt całkowity: 44 500 PLN

Okres realizacji: 20.05.2021 – 30.06.2021

Miejsce realizacji:
Zadanie jest realizowane we Wrocławiu oraz w Lizbonie

Grupa adresatów zadania:
Zadanie skierowane jest do osób zajmujących się bezdomnością, osób pracujących bezpośrednio z osobami bezdomnymi oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych działających w strefie rozwiązywania problemów bezdomności, zarówno w Lizbonie, jaki i we Wrocławiu, a także w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta.

Cel zadania:
Celem zadania jest promocja oraz wymiana doświadczeń z wypracowanych i przetestowanych przez Towarzystwo
Pomocy im. św. Brata Alberta procedur w pomocy osobom bezdomnym, przebywającym w przestrzeni publicznej we Wrocławiu w sytuacji kryzysowej, w tym pandemii wirusowej COVID-19.

Opracowane metody, które zwiększają skuteczność oferowanej pomocy osobom bezdomnym w okresie pandemii, zostaną zaprezentowane w innych krajach europejskich, m. in. w Lizbonie.

W tym celu zostanie zorganizowana wizyta studyjna przedstawicieli Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, którzy w lizbońskich organizacjach, zajmujących się problematyką bezdomności, oraz w samorządzie lizbońskim zaprezentują działania:
- realizowane we Wrocławiu w zakresie rozwiązywania problematyki mieszkaniowej osób bezdomnych (Housing First);
- wykonywane przez streetworkerów osób bezdomnych;
- wykorzystywane przez wrocławskie NGO w pracy z osobami bezdomnymi, w tym osobami bezdomnymi przebywającymi w przestrzeni publicznej w czasie pandemii wirusowej COVID-19, tj. streetbus, placówka niskoprogowa, kontenery.

Natomiast dla przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych i Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zostanie zorganizowane dwudniowe spotkanie ogólnopolskie. Podczas sympozjum będą prezentowane lizbońskie i wrocławskie doświadczenia w zakresie rozwiązywania bezdomności, szczególnie w sytuacjach kryzysowych oraz płaszczyzna nawiązanej współpracy między przedstawicielami lizbońskich instytucji a Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta.


www.wroclaw.pl