Akademia Streetworkingu

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności realizują wspólnie projekt szkoleniowy “AKADEMIA STREETWORKINGU”.

Główny cel

podniesienie kompetencji i wiedzy pracowników socjalnych - pomocy społecznej - zdobycie przez nich umiejętności w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu
oraz
wypracowanie i przetestowanie procedur pracy streetworkerów i świadczenia przez nich pomocy osobom bezdomnym, przebywającym w przestrzeni publicznej, w sytuacji kryzysowej (w tym pandemii wirusowej)

Streetworking

jest metodą wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych.
Polega na dotarciu do konkretnej grupy odbiorców poprzez bezpośrednie spotkanie w miejscach najczęściej odwiedzanych przez bezdomnych, praca z nimi w kierunku pozytywnych zmian, rozumianych jako chęć zmiany sposobu życia, współpraca z osobą, wykorzystując jej zasoby i potencjał środowiska lokalnego.
Działania streetworkerów umożliwiają dotarcie do osób bezdomnych w miejscach ich przebywania: dworce, altankach, śmietnikach, działkach oraz pustostanach i innych.

W ramach projektu realizowane są trzy ścieżki: szkolenia, COVID-19 oraz Lokalny streetworking.

Szkolenia

Program składa się z cyklu szkoleń w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu i przeznaczony jest dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnionych na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, koordynator pracy socjalnej, oraz opiekun, streetworker, kierownik - osób, które prowadzą działania na rzecz osób bezdomnych lub chcą się specjalizować w obszarze streetworkingu w środowisku osób bezdomnych.
Projekt skierowany jest do grupy ponad 500 pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej/rodzinie oraz w organizacjach pozarządowych.

Więcej informacji w zakładce Szkolenia.

COVID-19

Celem programu jest udzielenie kompleksowej pomocy osobom bezdomnym przebywającym poza placówkami pomocowymi w okresie epidemii.
Pomoc jest realizowana w dwóch zasadniczych modułach:
1. We wszystkich Kołach Towarzystwa osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej są zaopatrywane w maseczki ochronne, a osoby w to zaangażowane – w środki ochrony osobistej.
2. W pięciu miastach (Gliwice, Gdańsk, Jelenia Góra, Warszawa i Wrocław) przy współpracy z lokalnymi władzami uruchomiono miejsca buforowe z zapleczem logistycznym i sanitarnym dla osób bezdomnych, które ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie mogą zostać przyjęte do schronisk na dotychczasowych warunkach, oraz rozszerzono działania streetworkerów. Zadania realizowane w wybranych miastach podzielono na trzy segmenty: placówka buforowa, izolatorium, streetworking.

Więcej informacji w zakładce COVID-19.

Lokalny streetworking

Celem programu jest popularyzacja świadczenia pomocy osobom w kryzysie bezdomności przebywającym w przestrzeni publicznej w postaci lokalnego streetworkingu. W ramach realizowanego zadania zostanie zatrudnionych 18 osób z Kół Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na stanowisku streetworker osoby bezdomnej. Wytypowane i zakwalifikowane osoby otrzymają pełne wynagrodzenie, wyposażenie streetworkera oraz wsparcie merytoryczne. Uczestnikami wsparcia są osoby, które uczestniczyły w szkoleniu Streetworking osoby bezdomnej.

Więcej informacji w zakładce Lokalny streetworking.

Poniżej przedstawiamy dokument, w który zawarto najważniejsze informacje o przebiegu, realizacji i wynikach projektu.

pdfRaport zamykający Akademię streetworkingu


Informacje o projekcie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Numer naboru: POWR.02.05.00-IP.03-00-016/18

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 31.06.2021

Wartość projektu: 6 897 281,59 zł
Wartość dofinansowania: 6 688 731,59 zł 

Wnioskodawca i lider projektu: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny

Partner: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

 
 
  
 
 
 
 

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony