Wrocław - Helsinki - Praga

Zadanie publiczne:

Wrocław – Helsinki – Praga – Triathlon Innowacyjności

Finansowanie:

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Gminy Wrocław
Dofinansowanie: 77 000 PLN
Koszt całkowity: 79 500 PLN
Okres realizacji: 03.06.2022 – 15.10.2022

Miejsce realizacji:

Zadanie będzie realizowane w trzech miastach Wrocław – Helsinki - Praga

Grupa adresatów zadania:

Zadanie jest skierowane do osób zajmujących się bezdomnością w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta, jednostkach samorządu wrocławskiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych w Finlandii oraz w Czechach.

Cel zadania:

Celem zadania jest promocja Wrocławia - miasta, w którym kształtuje się nowoczesny wymiar polityki społecznej, w tym rozwiązywanie problemu bezdomności. Stolica Dolnego Śląska jest liderem w testowaniu i wdrażaniu społecznych innowacji zarówno dla osób w kryzysie bezdomności, jak i przybywających uchodźców.

Zadanie publiczne zostanie zrealizowane poprzez szereg działań promujących Wrocław oraz pokazujących wrocławskie programy społeczne na arenie europejskiej, a także wymianę doświadczeń z organizacjami i instytucjami w miastach europejskich.

Działanie 1: Organizacja i przeprowadzenie 2 wizyt studyjnych w europejskich miastach

Wizyta studyjna dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli JST zajmujących się problematyką bezdomności w miastach, które są liderami we wdrażaniu metody Housing first, tj. w Helsinkach i Pradze. Celem wizyty jest promocja Wrocławia jako miasta nowoczesnego, idącego z duchem czasu, otwartego na pomysły i wspierającego wszystkich swoich mieszkańców, a także miasta wrażliwego na potrzeby najsłabszych i realizującego skuteczne działania dla osób w kryzysie bezdomności. Podczas wizyty pokażemy zarówno najciekawsze zakątki Wrocławia, jak również placówki dla osób w kryzysie bezdomności, a także działania pozaplacówkowe m. in. Autobus, Najpierw mieszkanie, streetworking, MiserArt.

Działanie 2: Przygotowanie materiału wizualnego z odbytych wizyt

Materiał wizualny posłuży jako materiał informacyjny o działaniach w tematyce rozwiazywania problemów bezdomności w innych państwach europejskich, a także promujący innowacyjne wrocławskie programy w zakresie pomocy osobom wykluczonym, w tym osobom w kryzysie bezdomności.

Działanie 3: Przygotowanie materiałów promocyjnych

Materiały promocyjne będą zawierać m. in. informacje o Wrocławiu oraz innowacyjnych działaniach w pomocy osobom w kryzysie bezdomności.

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony